Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2020 -2021¨ , αρ. Μελέτης : ΣΕΔ 6 /2020, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Φ.Π.Α). Για την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται παρακάτω.

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

Έτυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς

Περίληψη διακήρυξης

Διαβιβαστικό δημοσίευσης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window