Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΠΔ) και διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς. Αποτελείται από πέντε δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη μειοψηφία, δύο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων Γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας και τρεις δημότες.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006) είναι:

-Η διαχείριση των πιστώσεων που τής διατίθενται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

-Η αμοιβή των καθαριστριών.

-Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

-Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ’ όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών,υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων,μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για το σκοπό αυτόν γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας (παρ.12 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990).

-Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

-Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

-Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ.9 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’)  προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές (παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2817/2000).

Σύνθεση

Πρόεδρος Ιωάννης Καραϊτης, δημότης, με αναπληρωτή τον Παύλο Σιλβιστόπουλο 

Αντιπρόεδρος Σωτηρία Μιχαηλίδου, δημότισσα, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μαυρογόνατου  

Τακτικά μέλη

Ιωάννης Χατζηαποστόλου (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Γεώργιος Μπαλάσκας (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Χριστόφορος Πιπερίδης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Αναστάσιος Καζαντζίδης (‘’Κιλκίς – Μαζί Μπορούμε’’)

Λεωνίδας Αρβανιτίδης, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Ευτυχία Θεοδωρίδου, Διευθύντρια του 7ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς

Ευστάθιος Στεφανίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Θεοδωρίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Χαρίλαος Ξενιτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Βλάσιος Κουρτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Πρόδρομος Πεντζερετζής (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Χρήστος Σαρβανίδης (‘’Κιλκίς – Όλοι Μαζί Μπορούμε’’)

Παρθένα Δουλκερίδου, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Ιωάννης Τσιτσίμης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Χέρσου

Δέσποινα Μουρατίδου, Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Κρηστώνης

Ιορδάνης Παντελίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window