Για την προώθηση των σκοπών του Δήμου είναι αναγκαία η ύπαρξη Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κιλκίς, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες:

α) Προγραμματισμός και χάραξη της τουριστικής πολιτικής, σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου, διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

β) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολούθηση της απόδοσής τους, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) Υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικών με τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.

δ) Συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου.

ε) Συμμετοχή δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

στ) Σχεδιασμός της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του Δήμου που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών.

ζ) Λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προ της εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή είναι άτυπη και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ως εκ τούτου ο αριθμός των μελών της θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκόπιμο θα ήταν, εκτός των Δημοτικών Συμβούλων, να συμμετέχουν και πολίτες – δημότες που έχουν επαρκείς γνώσεις επί του αντικειμένου.

Προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κιλκίς, η οποία να είναι πενταμελής (5μελής) αποτελούμενη από:

  • Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας
  • Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
  • Δύο (2) πολίτες – δημότες.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει και ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κιλκίς, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  1. Καζαντζίδης Αναστάσιος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
  2. Αβραμίδης Νικόλαος, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
  3. Ζαραλή Όλγα, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
  4. Σαπλατέρα Βασιλική, δημότισσα – πολίτης
  5. Δέδας Κωνσταντίνος, δημότης – πολίτης

Πρόεδρο της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Κιλκίς, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καζαντζίδη Αναστάσιο, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window