Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού , ως Πρόεδρος.

β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»

Προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς η οποία θα επεξεργάζεται και θα εισηγείται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τα οικεία συμβούλια δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, αιτήματα σχετικά με την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών στα όρια του Δήμου Κιλκίς.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή είναι άτυπη και δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ως εκ τούτου ο αριθμός των μελών της θα καθορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκόπιμο θα ήταν, εκτός των Δημοτικών Συμβούλων, να συμμετέχουν και πολίτες – δημότες που έχουν επαρκείς ιστορικές γνώσεις του τόπου.

Προτείνεται η συγκρότηση Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς, η οποία να είναι πενταμελής (5μελής) αποτελούμενη από:

  • Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας
  • Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
  • Δύο (2) πολίτες – δημότες.

Η Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Δήμου Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

  1. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»
  2. Πατλάκη Ελένη, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά”
  3. Ασλανίδης Παναγιώτης, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «νέο Κιλκίς»
  4. Κουτούλας Δημήτριος, δημότης – πολίτης
  5. Κωνσταντινίδου Αρχοντούλα, δημότισσα – πολίτης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών του Δήμου Κιλκίς, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανθρακίδη Θεμιστοκλή, μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Κιλκίς Μπροστά»

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συμμετέχει και ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window