Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και το συντονισμό των Πολιτικών της Κοινωνικής Μέριμνας σε επίπεδο Α΄ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την Ισότητα των Φύλων, αλλά και την Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, προσαρμοσμένων στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών, στις Τοπικές Ιδιαιτερότητες, αλλά και στις Προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Στόχος της Διεύθυνσης είναι το Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό της, να υπηρετεί τη συγκεκριμένη Κοινωνική Πολιτική, όχι στη βάση μιας φιλανθρωπικής προσέγγισης, αλλά μιας υπεύθυνης, σοβαρής, συνεχούς και επιστημονικά τεκμηριωμένης κοινωνικής παρέμβασης, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιαιτερότητα και στη διαφορετικότητα των ευαίσθητων ομάδων των πολιτών.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, προκειμένου να υλοποιήσει τους παραπάνω στόχους, εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές, που έχουν οριζόντιο, αλλά συγχρόνως και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις, ομιλίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ημερίδες με θεματικές, που απασχολούν την κοινότητα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως Περιφέρεια, Εκπαίδευση, Αστυνομία, Σύλλογοι, Εκκλησία κλπ.

Τέλος, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας διαχειρίζεται πληθώρα περιστατικών με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά θέματα και ασχολείται με περιπτώσεις σε όλο το φάσμα των ευπαθών ομάδων.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας με τα Τμήματά της – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, αλλά και με την συμβολή του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο ανήκει διοικητικά στην Διεύθυνση, υλοποιεί, εκτός από τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, δράσεις και προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής, όπως:

1. Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α)
Με Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η Ο.Π.Α, η οποία απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, που υπηρετούν στο Δήμο και που:
α) Συνιστούν τα πρόσωπα αναφοράς του Δήμου Κιλκίς για τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Προστασίας του Παιδιού και
β) Πραγματοποιούν Κοινωνικές Έρευνες για θέματα κακοποίησης ανηλίκων κατόπιν:

 • Σχετικής ειδοποίησης από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας ή
 • Καταγγελίας, έστω και ανώνυμης, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή
 • Εισαγγελικής εντολής για διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας

2. Πρόγραμμα “Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους” (ΤΕΒΑ)
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων, που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διανέμει στους απόρους τρόφιμα και Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής και ενισχύει δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

3. Προστασία Αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα
Με Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε η ομάδα υποστήριξης της δράσης “Για την Προστασία Αστέγων κατά την Περίοδο του Χειμώνα”, και καθορίστηκε ο χώρος φιλοξενίας τους.

4. Οδηγός Υπηρεσιών – Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ταχύτερη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών, δημιούργησε τον “Οδηγό Υπηρεσιών – Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, όπου καταγράφονται οι υπηρεσίες και οι αντίστοιχες δομές, που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Κιλκίς.

Η δημοσιοποίηση του Οδηγού, ο οποίος διανεμήθηκε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, βοηθάει, τόσο τους εργαζομένους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, όσο και τους δημότες μας, ώστε να επιλέγουν γρήγορα και με ασφάλεια τη δομή, που κάθε φορά χρειάζονται.

Η ηλεκτρονική μορφή του οδηγού βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς, www.e-kilkis.gr, ώστε να εξυπηρετείται με έγκυρο, άμεσο και σύγχρονο διαδραστικό τρόπο κάθε πολίτης.

5. Μονάδα “Βοήθεια στο Σπίτι – Κοινωνική Μέριμνα”. ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η υπηρεσία “Βοήθεια στο σπίτι – Κοινωνική Μέριμνα” υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά στον Δήμο Κιλκίς και ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Κιλκίς.

Απευθύνεται σε ηλικιωμένους και ΑμΕΑ που ζουν, κατά κύριο λόγο, μόνοι και που δεν είναι δυνατόν να αυτοεξυπηρετηθούν. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην παραμονή των ατόμων στο οικείο, φυσικό περιβάλλον τους, στην αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού ή ιδρυματοποίησής τους, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η δομή και η λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι – Κοινωνική Μέριμνα” βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:
α) της κοινωνικής φροντίδας,
β) της νοσηλευτικής φροντίδας και
γ) της οικιακής/οικογενειακής φροντίδας, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών.

Το ενδιαφέρον μας είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος να τύχουν των υπηρεσιών μας, χωρίς αποκλεισμούς, τόσο αυτοί, που διαβιούν στο αστικό κέντρο, όσο και αυτοί, που βρίσκονται στον πιο απομακρυσμένο οικισμό του δήμου μας.

Το προσωπικό, που στελεχώνει το πρόγραμμα αποτελείται από Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς Βοηθούς, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες με επαγγελματισμό και ευαισθησία.

Η ηλεκτρονική μορφή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι – Κοινωνική Μέριμνα” θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς, www.e-kilkis.gr.

6. Δράσεις πρόληψης και Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
Στο πλαίσιο της Ισότητας των φύλων, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, προγραμματίζει και υλοποιεί σειρά δράσεων, που αφορούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και παιδιών.

Πραγματοποιούνται συνεδρίες συμβουλευτικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα και οικογένειες με διάφορα προβλήματα (ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες παιδιών & εφήβων λόγω πένθους ή απώλειας γονέα λόγω διαζυγίου, δυσκολίες στην επικοινωνία διαζευγμένων γονέων σχετικά με την επιμέλεια και φροντίδα των ανήλικων τέκνων τους, διαχείριση άγχους, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες λόγω διαζυγίου, προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών έπειτα από διαζύγιο γονέων, συζυγικές δυσκολίες, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, δυσκολίες στη διαχείριση συμπεριφοράς εφήβων).

ΑΙΤΗΣΗ για Ψυχολογική – Συμβουλευτική Υποστήριξη

7. Πραγματοποίηση Κοινωνικών Ερευνών για τη χορήγηση:

 • Πιστοποιητικών Οικονομικών Αδυναμίας
 • Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας και χορήγησης Βεβαίωσης για την Εισαγωγή Ηλικιωμένων σε ιδρύματα Κλειστού Τύπου
 • Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας και Βεβαίωσης περί Αστεγίας ή μη πολιτών, που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας με σκοπό την ένταξή τους στο Ε.Ε.Ε. και στο Επίδομα Ενοικίου.

8. Έκδοση Αποφάσεων, όσον αφορά στο Ειδικό Βοήθημα Επανασύνδεσης του Ρεύματος.

9. Έκδοση Αποφάσεων για την Παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανασφάλιστους.

10. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών.

11. Εποπτεία επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων, καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού τους, παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με Κοινωφελείς Σκοπούς.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας εργάζεται προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, που είναι η παροχή υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, χωρίς αποκλεισμούς.

Το Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται διοικητικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
 • Υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Επίδομα Στέγασης.
 • Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και επιδόματος ομογενών.
 • Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ομογενών.
 • Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες.
 • Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδόματος γέννησης.
 • Σύνταξη Κοινωνικών ερευνών.
 • Παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Δράσεις, που αποσκοπούν στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ωφελουμένων των προνοιακών προγραμμάτων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
ΑΙΤΗΣΗ για Ψυχολογική – Συμβουλευτική Υποστήριξη
ΑΙΤΗΣΗ για διαπίστωση Αστεγίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας:
2341352281
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: 2341352282
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας: 2341352284
koin.prostasia@dhmoskilkis.gr

Κέντρο Κοινότητας:
2341028099
2341026887
2341027045
kentrokoinotitas@dhmoskilkis.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window