Το Δήμαρχο επικουρούν στο έργο του οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε Δήμο ορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και για το Δήμο Κιλκίς προβλέπεται ο ορισμός έως έντεκα Αντιδημάρχων.

Με απόφαση Δημάρχου έχουν οριστεί ως Αντιδήμαρχοι με θητεία από 1.1.2024 έως και 31.12.2024 οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που παρατίθονται.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων κ.λ.π., που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου. Καθήκον τους είναι να επιβλέπουν, να κατευθύνουν και να ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και να μελετούν και να εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑλέξανδρος Σημαιοφορίδης – Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται και την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπεύθυνου για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών.
Επιπλέον, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου Κιλκίς όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Τηλ: 2341352295
Κιν: 6973010161
E-mail: a.simaioforidis@dhmoskilkis.gr

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Θεμιστοκλής Ανθρακίδης – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Προϋπολογισμού και Διπλογραφικού πλην Αποθηκών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου, Τμήμα Μισθοδοσίας).
Επιπρόσθετα του μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της έγκρισης του τεκμηριωμένου αιτήματος, της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Επιπλέον του μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έκδοσης των Ληξιαρχικών Πράξεων της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Κιλκίς, της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Γαλλικού, της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δοϊράνης, της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Κρουσσών, της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Μουριών, Ληξιαρχικής Περιφέρειας Πικρολίμνης και της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Χέρσου.

Τηλ: 2341352130
Κιν: 6947689260
E-mail: th.anthrakidis@dhmoskilkis.gr

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Αιμίλιος Νικολαΐδης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθημερινότητας στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών, Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών).

Τηλ: 2341352245
Κιν: 6977217630
E-mail: ai.nikolaidis@dhmoskilkis.gr

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Θεμιστοκλής Κοσμίδης – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Τηλ: 2341352210
Κιν: 6947604407
E-mail: th.kosmidis@dhmoskilkis.gr

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αικατερίνη ΓιαννακούλαΖιούτα – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης στην οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Κιλκίς, Βοήθεια στο Σπίτι).
Για τα λοιπά πλην λειτουργίας βρεφικών – βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – μεΑ θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς” (η οποία λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 – άρθρο 29 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)) και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον Δήμο Κιλκίς.

Κιν: 6976207132
Email: ai.ziouta@dhmoskilkis.gr

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κωνσταντίνος Παπακώστας – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται και η κατά τόπο αρμοδιότητα του υπεύθυνου για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς.

Τηλ: 2341352299
Κιν: 6937206338
E-mail: k.papakostas@dhmoskilkis.gr

mpalaskas giorgos
Γεώργιος Μπαλάσκας – Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).

Τηλ: 2341352251
Κιν: 6951156152
E-mail: g.balaskas@dhmoskilkis.gr

Theodoridis 1Δημήτριος Θεοδωρίδης – Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» το οποίο καταργείται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 – σύμφωνα με το άρθρο 27 του του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) – και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον Δήμο Κιλκίς και για θέματα λειτουργίας βρεφικών – βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – μεΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς” (η οποία λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 – άρθρο 29 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)) και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον Δήμο Κιλκίς.

Τηλ: 2341352220
Κιν: 6972678504
E-mail: d.theodoridis@dhmoskilkis.gr
             botsalas@gmail.com

pogelis anestisΑνέστης Πογέλης – Αντιδήμαρχος Δόμησης, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης), της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης), του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών και Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Τηλ: 2341353412
Κιν:  6936156700
E-mail: a.pogelis@dhmoskilkis.gr

ΓΙΑΡΗΜΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝικόλαος Γιαρήμαγας – Αντιδήμαρχος Αθλητισμού στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες  για θέματα του Τμήματος Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.
Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται και η κατά τόπο αρμοδιότητα του υπεύθυνου για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς.

Τηλ: 2341352212
E-mail: n.giarimagas@dhmoskilkis.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window