ΑΠΟΦΑΣΗ: 39/2022 «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 35/2022 «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 30/2022 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου του Οικονομικού Έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ: 29/2022 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου του Οικονομικού Έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ: 21/2022 «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 18/2022 «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/2022 «Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ:32/2020 «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 27/2020 «Εκτέλεση προϋπολογισμού Α τριμήνου 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ:26/2020 «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η/2020 Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2020

6ΘΧΧΟΛΥΚ-ΡΤ1 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 17η Απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ

ΩΕΤΚΟΛΥΚ-ΑΡΓ “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας”

ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/2020  «Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 12/2020  «Υποχρεωτική αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2020»

1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ., οικ. Έτους 2020

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2020

Απόφαση 49/2019 «Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης  του ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 60 του 2019

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2019 ( Απόφαση 35)

1ο θέμα ΑΔΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ 6 3η Αναμόρφωση ΩΥΕΧΟΛΥΚ-5ΩΛ

4ο θέμα ΑΔΑ Απόφαση 9 Δ΄τρίμηνο ΨΥΥΗΟΛΥΚ-ΓΩΚ

5ο θέμα ΑΔΑ Απόφαση 10 προσλήψεις ΙΔΟΧ 2019 655ΘΟΛΥΚ-829

9ο θέμα ΑΔΑ Απόφαση 14 Στοχοθεσία 2019 6ΩΝΓΟΛΥΚ-3ΨΣ

1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:67/2018 Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ:66/2018 «10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ: 61η/2018
«Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. ” Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Κιλκίς” οικ. Έτους 2017 »

ΑΠΟΦΑΣΗ:64/2018
«Έλεγχος της υλοποίησης του
Προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κιλκίς,
οικ. έτους 2018 και υποβολή έκθεσης Β΄
Τρίµηνο 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΗ:65/2018
«Έλεγχος της υλοποίησης του
Προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κιλκίς,
οικ. έτους 2018 και υποβολή έκθεσης Γ΄
Τρίµηνο 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΗ:66/2018
«9η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του ΝΠΔΔ,
οικ. Έτους 2018»

Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του
ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. Έτους 2018

8η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2018

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2018

Απόφαση 36/2018 “6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2018”

Απόφαση 33/2018 “Ελεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Δ ́ Τρίμηνο 2017”

Απόφαση 29/2018 “5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2018”

Απόφαση 21/2018 “4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, έτους 2018”

Απόφαση 3/2018 “2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, έτους 2018” – Ορθή Επανάληψη

Απόφαση 19/2018 “3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, έτους 2018”

Απόφαση 13/2018 “Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα”Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2018”

Απόφαση 9/2018 “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, έτους 2018

Απόφαση 3/2018 “2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ,οικ. έτους 2018”

Απόφαση 2/2018 “1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. έτους 2018”

Απόφαση 83/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας κατεψυγμένων ψαριών έτους 2017”

Απόφαση 82/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ειδών παντοπωλείου έτους 2017”

Απόφαση 81/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ελαιολάδου έτους 2017”

Απόφαση 80/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών έτους 2017”

Απόφαση 79/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας γαλακτοκομικών ειδών έτους 2017”

Απόφαση 78/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας γάλακτος-είδος ατομικής προστασίας του προσωπικού έτους 2017”

Απόφαση 77/2017 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας οπωρολαχανικών έτους 2017”

Απόφαση 76 “Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας νωπών εγχώριων κρεάτων έτους 2017”

Απόφαση 75-Παράταση-τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ειδών αρτοποιείου έτους 2017″

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018

Κατάρτιση – Έγκριση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΝΠΔΔ έτους 2018

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017- Ορθή Επανάληψη

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση προϋπολογισμού

Ορθή επανάληψη της 54/2017 απόφασης “Έλεγχος υλοποίησης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2017 και υποβολή αίτησης Β΄τριμήνου 2017”

Απόφαση 65/2017 “Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2017”

Απόφαση 54/2017 “Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Β΄ τριμήνου 2017”

Απόφαση 62/2017 “5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”

Απόφαση 49/2017 “4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”

Απόφαση 42/2017 “3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”

Απόφαση 34/2017 “2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”

Απόφαση 32/2017 “΄Εγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α΄τριμήνου 2017”

Απόφαση 27/2017 “Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , έτους 2017”

Απόφαση 1/2017 “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017” (ορθή επανάληψη – 2)

Απόφαση 1/2017 “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017” ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόφαση 95/2016 “Τροποποίηση της σύμβασης – παράταση του χρόνου ισχύος της για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και των ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ έτους 2016 ” Αρ. μελ. Π29/2015 – τμήμα 7-ΝΠΔΔ “Ο.Α.Π.Π.& Π.Β.Σ.Δ.Κ.”

Απόφαση 1/2017 “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017” -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόφαση 96/2016 “Κατάρτιση – Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΝΠΔΔ “Ο.Α.Π.Π.& Π.Β.Σ.Δ.Κ.” έτους 2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόφαση 1/2017 “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017”

Απόφαση 96/2016 “Κατάρτιση – Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.& Π.Β.Σ.Δ.Κ. έτους 2017”

Απόφαση 91/2016 “11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016”

Απόφαση 90/2016 “Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου-Καθορισμός ειδικότητας προς υλοποίηση ΣΜΕ διάρκειας έως ένα έτος σύμφωνα μα την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ(ΦΕΚ 280/Α) , όπως ισχύει.

Απόφαση 87/2016 “10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016”

Απόφαση 78/2016 “9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016”

Απόφαση 61/2016 “7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού”

Απόφαση 58/2016 “Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄τριμήνου 2016”

Απόφαση 69/2016 “Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2016”

Αποφαση 67/2016 “8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window