Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του μέσω των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει.  Είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

Με απόφαση Δημάρχου στο Δήμο Κιλκίς έχουν οριστεί ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

ο Δημήτριος Κυριακίδης με κατά τόπο καθήκοντα:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας.

ο Βλάσιος Κουρτίδης με κατά τόπο καθήκοντα:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας.

ο Κωνσταντίνος Παπακώστας με κατά τόπο καθήκοντα:

 • την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 • τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας.

ο Νικόλαος Στανημερόπουλος με καθ’ ύλην καθήκοντα:

 • την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς
 • την υπογραφή, κατόπιν εξουσιοδότησης και με εντολή Δημάρχου, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης, Πρόνοιας και Ποιότητας Ζωής  ή του καθενός ξεχωριστά,  εγγράφων σχετικά με τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς
 • την υπογραφή εντολών μετακίνησης εντός έδρας υπαλλήλων προς εκτέλεση εργασίας των υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται
 • την υπογραφή αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων απαραιτήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου που προΐσταται και των Δημοτών
 • την υπογραφή βεβαιώσεων για το γνήσιο της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων δημοσίων εγγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο
 • την υπογραφή εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες, Οργανισμούς και πολίτες για θέματα αρμοδιότητάς του.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window