Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του μέσω των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει. Είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

Με απόφαση Δημάρχου στο Δήμο Κιλκίς έχουν οριστεί ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι κάτωθι:

ΜΠΛΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣΟ κ. Μπλούκος Κωνσταντίνος του Νικολάου με κατά τόπο καθήκοντα:
 1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 4. Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας
KΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΟ κ. Καρυπίδης Ευστάθιος του Ιωάννη με κατά τόπο καθήκοντα:
 1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μουριών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μουριών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μουριών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 4. Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουριών για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας
ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟ κ. Καμενίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου με κατά τόπο καθήκοντα:
 1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους
 4. Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου για την καταγραφή και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα καθημερινότητας
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ κ. Φωτιάδης Δημήτριος του Φωτίου με καθ’ ύλην και κατά τόπο καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητας των δημοτών
 2. Για θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΟΥΛΗΣΟ κ. Καζαντζίδης Αναστάσιος του Μιχαήλ με καθ’ ύλην καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν ζητήματα της Τουριστικής Πολιτικής του Δήμου Κιλκίς σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, και ιδιαίτερα για το σχεδιασμό προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών
 2. Μέριμνα για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, όπως για παράδειγμα παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίες με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας και
 3. Μέριμνα σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής
ΠΑΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΗ κ. Πατλάκη Ελένη του Χαράλαμπου με καθ’ ύλην καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν ζητήματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, και ιδιαίτερα το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κιλκίς
ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣΟ κ. Μητρούλης Ηλίας του Αθανασίου με καθ’ ύλην καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν ζητήματα Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, και ιδιαίτερα στην οργάνωση δικτύων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
 2. Συντονισμό σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κιλκίς
 3. Υλοποίηση δράσεων προληπτικής ιατρικής και την συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), της Ε.Ε. του Υπουργείου Υγείας και Ιδρυμάτων που αφορούν την υγεία των πολιτών
 4. Δημιουργία δικτύων υγείας για ανήμπορους πολίτες, ανασφάλιστους ανέργους και ηλικιωμένους.
ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΤΣΑΒΑΛΟΥΗ κ. Μασμανίδου – Τσάβαλου Μαρία με καθ’ ύλην καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν την προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο. και ιδρυμάτων που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς
 2. Δικτύωση με άλλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού για τους παραπάνω τομείς δράσης
 3. Εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών
 4. Ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου
 5. Προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΟ κ. Αβραμίδης Νικόλαος του Γεωργίου με καθ’ ύλην καθήκοντα:
 1. Για θέματα που αφορούν ζητήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, και ιδιαίτερα για την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης εκτός των προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου που σχετίζονται με την υποστήριξη των ΑμεΑ και με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ
 2. Την υλοποίηση, σε συνεργασίας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σε τοπικό επίπεδο και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του Δήμου Κιλκίς.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window