Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Φάκελος Σύμβασης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window