Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Αναλυτικό Τιμολόγιο

ΣΑΥ ΦΑΥ

ΕΤΕΠ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window