Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Κιλκίς ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 8 μήνες 1
102 Δήμος Κιλκίς ΔΕ Φυλάκων / ΔΕ Φυλάκων 8 μήνες 1
103 Δήμος Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή ή Προωθητή Γαιών ή Εκσκαφέα) 8 μήνες 1

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/3/2024 έως 8/4/2024.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΟΧ1_2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1_2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2  ΔΕ ΥΕ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window