Γενικά - Επικαιρότητα|

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74
/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις», όπου, μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται
σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι
διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και
αποδοτικές και επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς
κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε το σχετικό νόμο εδώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window