Γενικά - Επικαιρότητα, Δελτία Τύπου|

Εγκύκλιος 1317 (109105/19-12-23 / Α.Δ.Α.:ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1)

Με  την  απόφαση  του δημάρχου,  οι  οργανικές  μονάδες  των  καταργούμενων  νομικών προσώπων  μεταφέρονται  αυτοτελώς  στον  οικείο  δήμο  και  οι  αρμοδιότητες  συνεχίζουν  να ασκούνται  ως  είχαν  μέχρι  τη  θέση  σε  ισχύ  του  νέου  οργανισμού  εσωτερικής  υπηρεσίας.  Στην ίδια  απόφαση,  ο  Δήμαρχος  ορίζει  ότι  οι  ως  άνω  μονάδες  υπάγονται  απευθείας  στον  ίδιο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει με την ίδια απόφαση.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δήμος από την 1 η  Ιανουαρίου 2024 καθίσταται αυτοδικαίως αρμόδιος  για  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  των  καταργούμενων  νομικών  προσώπων,  οι ανωτέρω αποφάσεις του Δημάρχου εκδίδονται με σκοπό την αποτύπωση της ένταξης τους στην οργανωσιακή δομή του δήμου, και από όχι την ημερομηνία ανάληψης άσκησης αυτών.
Για τον λόγο αυτό, αν και δεν ορίζεται ρητά η προθεσμία έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων, συνίσταται για λόγους απρόσκοπτης αλλά και αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων των  καταργούμενων/λυόμενων  νομικών  προσώπων,  να  ληφθούν  το  συντομότερο  δυνατόν από  την  ανάληψη  καθηκόντων  του  οικείου  Δημάρχου  και,  σε  κάθε  περίπτωση,  όχι  πέραν των  επτά  (7)  ημερών  από  την  ημέρα  εγκατάστασης  και  ανάληψης  καθηκόντων  του.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window