Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2020 -2021¨ , αρ. Μελέτης : ΣΕΠ 6 /2020, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Φ.Π.Α). Για την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί το ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται παρακάτω.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Εντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Δημοσίευση διαγωνισμού

ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window