Δελτία Τύπου|

dt ekilkis

Η εξέλιξη υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς» τόσο για τον Δήμο Κιλκίς όσο και τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς αναλύεται παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Υποέργο 1: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου πρότασης»
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες από την πλευρά του και έχει υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου, τον Έλεγχο Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, τα οποία και έχουν εγκριθεί. Συμπερασματικά το Υποέργο 1 θεωρείται ολοκληρωμένο.

Υποέργο 2: Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού για την προκήρυξη των μελετών και έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον οριστικό ανάδοχο από 21/10/2021, για την εκπόνηση των μελετών με χρονική διάρκεια υλοποίησης 4 μήνες. Με την υπ’ αριθμόν 87/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση στο χρόνο έγκρισης της μελέτης και των υπόλοιπων στοιχείων (έγκριση λογαριασμών, τιμολόγηση σύμφωνα με τους εγκεκριμένους λογαριασμούς κ.λ.π.) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έως και την 21/07/2022. Έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου και ο Έλεγχος Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία και έχουν εγκριθεί. Εκκρεμεί η υποβολή των αιτημάτων κατανομής και των αντίστοιχων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

Υποέργο 3: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο
Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανάθεσης και έχει υπογράψει από 11/12/2020 Σύμβαση με τον Ανάδοχο για το συγκεκριμένο Υποέργο. Επιπλέον έχει υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου καθώς και τον Έλεγχο Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία και έχουν εγκριθεί. Ο Ανάδοχος έχει προχωρήσει στην υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων του βάσει Σύμβασης για τα οποία έχουν υποβληθεί τα αιτήματα κατανομής και έχουν γίνει οι αντίστοιχες πληρωμές. Εκκρεμεί η υποβολή του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. Με την έγκριση του αιτήματος χρονικής παράτασης θα γίνει και επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Υποέργο 4: Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
Το Υποέργο 4 ακολουθεί χρονικά το Υποέργο 2. Μετά την οριστική παραλαβή των μελετών θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής αναδόχου, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η έναρξη των εργασιών της εργολαβίας. Εκτιμάται ότι ο οριστικός ανάδοχος θα έχει αναδειχθεί έως και τον Ιανουάριο του 2023.

Υποέργο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας
Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου 6. Ειδικότερα έχουν υποβληθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (πεδίο 3.1) όλα τα έγγραφα του ελέγχου νομιμότητας για την διαδικασία ανάθεσης. Εκτιμάται ότι ο οριστικός ανάδοχος θα έχει αναδειχθεί έως και τον Ιανουάριο του 2023.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Υποέργο 6: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
Το Υποέργο 6 ακολουθεί χρονικά την έναρξη του Υποέργου 9. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει επικαιροποιηθεί η λίστα των συμμετεχόντων καταστημάτων και είναι σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Το στέλεχος που έχει προσληφθεί, θα ασχοληθεί άμεσα με την προετοιμασία και ωρίμανση του συγκεκριμένου Υποέργου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της προμήθειας. Η εκτιμώμενη ημ/νία έναρξης του Υποέργου θεωρείται η 01/11/2022.

Υποέργο 7: Προβολή και προώθηση εμπορικής περιοχής
Έχει συνταχθεί η μελέτη υπηρεσίας, και θα σταλούν και στη Διαχειριστική Αρχή για την έκφραση σύμφωνης γνώμης. Εκτιμώμενη ημερομηνία ανάθεσης είναι η 01/10/2022.

Υποέργο 8: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις
Το συγκεκριμένο Υποέργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Είναι σε άμεση συνάρτηση με το Υποέργο 7 και ειδικότερα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στις όψεις των καταστημάτων για τις οποίες θα απαιτηθούν άδειες μικρής κλίμακας.

Υποέργο 9: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο
Έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις από το ΔΣ του Συλλόγου. Με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ο Εμπορικός Σύλλογος προχώρησε στην πρόσληψη ενός στελέχους αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου. Ειδικότερα από 01/02/2022 έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η οποία θα παραταθεί με βάση την απόφαση έγκρισης του αιτήματος χρονικής παράτασης.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window