Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς »

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση ( α/α 6η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις έντεκα ( 11 ) του μηνός Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στην Ανώνυμη Εταιρεία ΄΄Πράσινη Ανάπτυξη Κιλκίς ΄΄

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα των έργων:

α) Ανακαίνιση WC τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 24/2010

β) Ανακαίνιση αίθουσας ΚΑΠΗ και εντευκτηρίου υπαλλήλων καθαριότητας Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 25/2010

γ) Κατασκευή βάσης οδών στην Αργυρούπολη αριθ. Μελ. Δ 22/2010

δ) Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 09/2010

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα των έργων :

α) Προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α σε δημόσιους χώρους και δημόσιες υπηρεσίες αριθ. Μελ. Δ 05/2008

β) Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Δ 71/2008

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – κρασπέδωση δρόμων επέκτασης πόλης Κιλκίς και ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 29/2008

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών των έργων :

α) Οικοδομικές εργασίες στα κτίρια του Συνεδριακού Κέντρου – Δημαρχείου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 56/2009

β) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων της πόλης Κιλκίς ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 35/2009

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής ή οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Επισκευή πεζοδρομίων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 05/2008

β) Κατασκευή υδατοδεξαμενής στον οικισμό Παλαιού Γυναικοκάστρου Δ Δ Μεσιανού αριθ. Μελ Δ 11/2006

γ) Ανακατασκευή πεζοδρόμου 25ης Μαρτίου αριθ. Μελ. Δ 8/2007

ΘΕΜΑ 7Ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Χωρυγίου αριθ. Μελ. Δ 46/2009

ΘΕΜΑ 8ο: Κάλυψη δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης :

α) Τοπογραφική αποτύπωση για αναπλάσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 19/2010
β) Τοπογραφική αποτύπωση για ποδηλατοδρόμους στο Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 20/2010

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάκληση της υπ. αριθ. 392/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 14/2009 λόγω αλλαγής της μελέτης.

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 43/2010 προϋπολογισμού 44.998,20 € χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.900,00 € από Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ένταξη νέων έργων.

ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 166.586,05 από Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΘΗΣΕΑΣ για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου διαχείρισης απορριμμάτων – υποέργο προμήθεια τριών ρομποτικών κάδων απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 14ο : Υποβολή πρότασης Δήμου Κιλκίς στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 , στο άξονα προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής στη ΠΚΜ και κωδικό προτεραιότητας 59 – Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών (ΟΤΑ) με θέμα : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΥΣΤΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2010

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση κάλυψης βραβείου 15ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετάβασης αιρετών γυναικών μελών Δημοτικού Συμβουλίου
α) σε συνδιάσκεψη της ΚΕΔΚΕ στην Κρήτη και β) σε συνέδριο στο Δήμο Αμαρουσίου

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στο ΑΣΕΝΟΒΓΚΡΑΝΤ Βουλγαρίας και κάλυψη εξόδων μετακίνησης

ΘΕΜΑ 20ο: Συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2010.

ΘΕΜΑ 21ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΘΕΜΑ 22ο: Καθορισμός των μαθητών του ΟΑΕΔ που μπορούν να απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Κιλκίς , κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011.

ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισμός του αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2010.

ΘΕΜΑ 24Ο: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 1, ΟΤ2, ΟΤ4 και ΟΤ5 του οικισμού Λεβεντοχωρίου ΤΔ Μεσιανού του Δήμου Κιλκίς

ΘΕΜΑ 25ο : Λύση σύμβασης που αφορά το κατάστημα Β4 που βρίσκεται στην Δημοτική αγορά.

ΘΕΜΑ 26ο: Επιβολή τέλους για χρήση Δημοτικής περιουσίας των καταστημάτων Β9, Β10, Β11 που βρίσκονται στην Δημοτική αγορά .

ΘΕΜΑ 27Ο: Διαγραφή χρεών

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 29ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση από την Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης , γραφείο Πολιτικής Γης – ΠΚΜ τμήματος έκτασης 4000μ2 που εμπίπτει στο υπ. Αριθ. 369ια αγροτεμάχιο της αρχικής διανομής έτους 1932 αγροκτήματος Ξηρόβρυσης στην Κουτουπσίδου Ιωάννα – Λαζαρίνα για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 30ο: Προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που συντάσσεται στο ΟΤ 65 οικόπεδο 3γ στο Κιλκίς και καθορισμός τιμής μονάδας (αίτηση των Σοφίας Ναλμπάντη , Ζήση Χαριτωνίδη και Αντιγόνης Ναλμπάντη)

ΘΕΜΑ 31ο: Προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που συντάσσεται στο ΟΤ 210Β στο Κιλκίς και καθορισμός τιμής μονάδας (αίτηση Κιριακλίδη Σωτήριου)

ΘΕΜΑ 32ο: Πρόταση Ονοματοδοσίας χώρου πρασίνου (πάρκο) επί της οδού Γ. Καπέτα απέναντι από το 4ο Δημοτικό Σχολείο σε «ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ 33ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για την τοποθέτηση προτομής του Στέλιου Καζαντζίδη στην πλατεία Α΄ Εργατικών Κατοικιών Κιλκίς

ΘΕΜΑ 34ο: Παραχώρηση χρήσης 13τμ από του υπ΄ αριθ. Β3 Κατάστημα ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς συνολικής έκτασης 26τμ στο Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Περιφέρειας Κιλκίς

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση απολογισμού του ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απολογισμού του Β΄ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απολογισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 39Ο: Έγκριση απολογισμού Οργανισμού Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 40Ο : Έγκριση απολογισμού της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολύπλευρης Ανάπτυξης Κιλκίς – ΕΡΓΟΝ οικονομικού έτους 2009.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς οικονομικού έτους 2009

ΘΕΜΑ 42ο: Ενημέρωση επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 (Απολογισμός ,Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ)

ΘΕΜΑ 43ο: Ενημέρωση επί του κανονισμού λειτουργίας νέων Νεκροταφείων του Δήμου Κιλκίς

Ο πρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημήτριος Φωτιάδης

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window