Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  • Τα άρθρα 168 και 170 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

  • Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).

  • Την υπ΄ αριθμ.46/2010 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κιλκίς.

  • Την υπ΄ αριθμ. 839/2010 απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 225/10-02-2009).

Ο Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας και Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς,

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Γεωργίου Καπέτα αριθ. 17 και ειδικότερα στην κα Ξάκη Στέλλα 2341352167 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994), (δηλαδή από Σάββατο 20 Μαρτίου μέχρι και Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010).

Για το Δήμο Κιλκίς

 

 

Τερζίδης Δημήτριος

Δήμαρχος Κιλκίς

 

Δείτε πιο αναλαυτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window