Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΠΟΝΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ, 19.3.2010
Αρ. Πρωτ. : 97

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία Κεσίδου
Δ/ΝΣΗ : Γ. ΚΑΠΕΤΑ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 611 00 – ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23413-52158, 52159
ΦΑΞ : 23413-52150
E-mail :kesidsof@dhmoskilkis.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΟΠΟΝΓΑ Δήμου Κιλκίς
διακηρύσσει :
Δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύμφωνα με την Απόφαση 11389 / 1999 (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάδειξη προμηθευτή για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ του ΟΠΟΝΓΑ στις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Κιλκίς και ο ΟΠΟΝΓΑ του Δήμου Κιλκίς και που καθορίστηκαν με την 10/2010 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
Χρόνος και τόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ΟΠΟΝΓΑ Δήμου Κιλκίς, στην οδό Γ. Καπέτα αρ. 17-19, την 29η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00(λήξη παράδοσης προσφορών).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000,00 € ( τριάντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους. Σε αυτές θα αναγράφεται η κατά είδος προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%).
Κάθε μια προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε 5% , δηλ 1.500,00 € ( χίλια πεντακόσια ευρώ ) σε γραμμάτιο του Τ. Π. Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και ισχύει για όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σημείο προμήθειας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς, που είναι:
α) Έλληνες πολίτες γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
β) Αλλοδαποί που κατοικούν και ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα.
γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά με έδρα την Ελλάδα.
δ) Συνεταιρισμοί.
ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κι έχουν συγκροτημένη επιχείρηση
και η επιχείρηση τους βρίσκεται στα όρια της έδρας του Δήμου Κιλκίς.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 της Απόφαση 11389 / 1999 του Υπ.Εσωτ. (ΕΚΠΟΤΑ). Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και κατακύρωση της προμήθειας, θα είναι η χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι ο χώρος βρίσκεται σε ακτίνα τρισήμιση (3,5 ) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης που θεωρείται η πλατεία Ειρήνης του Δήμου Κιλκίς, επειδή είναι αδύνατη, δυσχερής και οικονομικά ασύμφορη η μετακίνηση των προσκεκλημένων πέραν των ανωτέρω ορίων.

Η διάρκεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ θα είναι τμηματική και αφορά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ακολουθείται κάθε χρόνο .

Οι προσφορές αποστέλλονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη διενέργειας του διαγωνισμού ή παραδίδονται ιδιοχείρως την ημέρα του διαγωνισμού. Όλες οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τους από την ημέρα του διαγωνισμού και για όλο το υπόλοιπο διάστημα ως την διενέργεια του διαγωνισμού για το νέο οικονομικό έτος.
Αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος για τον Δήμο, αυτός θα επαναληφθεί την 1η Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 (ώρα λήξης προσφορών).
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εκχώρηση δικαιωμάτων του αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη μέχρι της λήξης της σύμβασης ήτοι 31/12/2010 και μέχρι τυχούσας παράτασης της σύμβασης Οι προκηρυχθείσες προμήθειες είναι ενδεικτικές του προϋπολογισμού και δεν δεσμεύουν την υπηρεσία, παρέχονται δε με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή, στο χρόνο που ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και πληροφορίες από τα γραφεία του ΟΠΟΝΓΑ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23413-52158,κ.ΚεσίδουΣοφία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΝΓΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΓΚΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window