Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 9 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 5 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 4 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί :

“Κιλκίς Μπροστά”, επικεφαλής Δημήτριος Κυριακίδης

“Δήμος Αξιών”, επικεφαλής Παύλος Τονικίδης

“Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”, επικεφαλής Δημήτριος Τσαντάκης

“Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”, επικεφαλής Δημήτριος Αγαθόπουλος

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Στην Οικονομική Επιτροπή προεδρεύει ο  Δήμαρχος Δημήτριος Κυριακίδης  και ορίζει ως μέλη  τους Αντιδημάρχους κ.κ. Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα και Ανέστη Πογέλη.

Από 08-09-2019 έως 06-11-2021 την Οικονομική Επιτροπή συγκροτούν:

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Κυριακίδης (“Κιλκίς Μπροστά”)

Τα τακτικά μέλη

Ιωάννης Χατζηαποστόλου (“Κιλκίς Μπροστά”)

Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης (“Κιλκίς Μπροστά”)

Αικατερίνη Γιαννακούλα – Ζιούτα (“Κιλκίς Μπροστά”)

Ανέστης Πογέλης (“Κιλκίς Μπροστά”)

Βασίλειος Καραμπίδης (“Δήμος Αξιών”)

Κωνσταντίνος Ζώτος (“Δήμος Αξιών”)

Χριστόφορος Πιπερίδης (“Ενωτική Δύναμη Κιλκίς”)

Δημήτριος Αγαθόπουλος (“Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”)

 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες (Ν. 3852/2010 – Άρθρο 72) όπως:

– τη σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού με έλεγχο της προόδου υλοποίησής του

– την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού

– την έγκριση του απολογισμού του Δήμου καθώς και των προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου
– τη λήψη απόφασης για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
Αποφασίζει για:
– την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους
– την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
Αποφασίζει, επίσης, για:

– την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης
– την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
– την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.
– τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου.
– την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window