Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 9 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 5 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας έχει οριστεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Οι υπόλοιποι 4 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί :

“Κιλκίς Μπροστά’’,  επικεφαλής Δημήτριος Κυριακίδης 

“Κιλκίς – Δήμος Αξιών”, επικεφαλής Παύλος Τονικίδης

“Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’, επικεφαλής Δημήτριος Τσαντάκης  “Συμμετέχω ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη”, επικεφαλής Δημήτριος Αγαθόπουλος 

 

Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με απόφαση Δημάρχου προεδρεύει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μπαλάσκας. Ως μέλη της έχουν οριστεί οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Θεμιστοκλής Κοσμίδης και Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης.

Από 08-09-2019 έως 06-11-2021, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συγκροτούν :

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μπαλάσκας

Τα τακτικά μέλη

Βλάσιος Κουρτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Χαρίλαος Ξενιτίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Θεμιστοκλής Κοσμίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Παύλος Τονικίδης (‘’Δήμος Αξιών’’)

Θεμιστοκλής Ανθρακίδης (‘’Δήμος Αξιών’’)

Πρόδρομος Πεντζερετζής (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

Δημήτριος Αγαθόπουλος (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της (Ν. 3852/2010 – Άρθρο 73) λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

– τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου

– την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου

– τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία

– τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του Προέδρου της οικείας Δημοτικής Κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση το ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,  τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225).

Μεταξύ άλλων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

– θέματα καθορισμού χρήσεων γης

– τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

– τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

– την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου

– ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο, αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window