Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 του Καλλικράτη, είναι ένα συλλογικό συντονιστικό όργανο του δήμου που αποτελείται από το Δήμαρχο Κιλκίς ως Πρόεδρο και όλους τους Αντιδημάρχους ως μέλη και συνέρχεται σε εβδομαδιαία βάση, με σκοπό να παρακολουθεί τη εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ:

 1. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 2. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 3. ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
 4. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ – ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 6. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 7. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 8. ΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
 • Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
 • Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 • Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 63 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window