Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είναι ένα συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, με εισηγητικές αρμοδιότητες στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για ζητήματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου ενώ ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών.

– Εγκρίνει τις αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων των σχολείων.

– Προτείνει την αξιοποίηση σχολικών κτηρίων που δεν χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημοσίων σχολείων σε άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.

– Γνωμοδοτεί για τη συστέγαση δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου

– Συντάσσει με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών πρόταση προς το Δήμο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται αναφορικά με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

– Εισηγείται στο Δήμο την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των Σχολικών Επιτροπών καθώς και για τον κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των Επιτροπών αυτών.

Πέραν των προαναφερθέντων, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 40  του Ν. 1566/1985 για τις Εφορίες σχολείων καθώς επίσης και ότι αναφέρεται στις κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδιδόμενες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εσωτερικών και Οικονομικών για τις Εφορίες σχολείων.

Σύνθεση

 Πρόεδρος Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης, δημοτικός σύμβουλος    

Τακτικά μέλη

Αναστάσιος Κεσίδης, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Βρύσης

Αλέξανδρος Ταμουτσίδης, Διευθυντής του  2ου Γυμνασίου Κιλκίς

Γεώργιος Τερζιάδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Γεώργιος Πολυχρονιάδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Μιχαήλ Αναστασιάδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κιλκίς

Σπυρίδων Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Αναπληρωματικά μέλη

Ιωάννης Γάγος, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας

Αικατερίνη Ρώσσιου, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς

Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς

Ιωάννης Γεωργούσης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Παναγιώτης Αμοιρίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κιλκίς

Παναγιώτης Ασλανίδης, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window