Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ)
Γ.Καπέτα 17 – Κιλκίς – Τ.Κ. 611 00 – Τηλ.:2341352186 & 2341352178 – FAX 2341352186
Κιλκίς 09 Φεβρουαρίου 2010
Αριθ.Πρωτοκ. :39

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς “Κ.Δ.Ε.Κ.”
διακηρύσσει ότι:

Την 22η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 13:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς, οδός Γ. Καπέτα 17, θα γίνει δημόσιος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετησίου ποσού της προσφοράς, καθώς επίσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 24 της διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. Με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη μέχρι της λήξης της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση, με αποδεικτικό παραλαβής, περί κυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς και η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενέχονται και οι δύο για την επί το λιγότερο διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τέτοιας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το δέκα (10%) του επιτευχθέντος μισθώματος κατά την δημοπρασία.
Εκχώρηση δικαιωμάτων του αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος για την “Κ.Δ.Ε.Κ.”, αυτός θα επαναληφθεί την 2η Μαρτίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 13:00 μμ .Σε κάθε άλλη περίπτωση η δημοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και πληροφορίες από τα γραφεία του Δήμου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2341352186 κα Ζυμταρούδη Μαρία και 2341352178 κα Καρατάντση Μαρία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΓΚΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window