Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 
Συμπληρωματικά της υπ’ αριθμ. 16674/20.08.2020 ανακοίνωσης του Δήμου Κιλκίς, για
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα
τριών  (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Κιλκίς ότι : 

Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται πέραν των δέκα επτά
μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης  ή  ανατιθέμενων 
αιθουσών,   δίδεται  μία  μονάδα  ανά  αίθουσα,  με  ανώτατο  όριο  τις δεκαεπτά (17)
μονάδες ανά μήνα. Η υπηρεσία θα προβεί  στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες
σχολικές επιτροπές των βεβαιώσεων για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των
επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.
Παράδειγμα: 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΟΡΙΑ
 8 25 (17 + 8)
 16 33 (17 +16)
 18 34 (17 +17)

 Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011,
προσκομίζουν  βεβαιώσεις  από  το  Διευθυντή  της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν
στην σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

 Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις
μερικής ή πλήρους απασχόλησης, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν  υποψηφιότητα  και  για  τις  δύο  κατηγορίες  θέσεων,  δηλώνοντας  σειρά 
προτίμησης  (1,  2)..

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωσή μας με αριθμό 16674/20.08.2020

Δείτε το συνημμένο αρχείο της Συμπληρωματικής Ανακοίνωσης

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο της Αίτησης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window