Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και γεωργικών ελκυστήρων (με τα παρελκόμενά τους) του Δήμου, που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της τριετίας 2022, 2023 και 2024.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window