Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα) του Δήμου Κιλκίς, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 μήνες 1
102 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες 10
103 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος

(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 1
104 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 2
105 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων 8 μήνες 35

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς «e-kilkis.gr-> Ψηφιακές Υπηρεσίες-> ΣΟΧ1/2022 – ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17,ΤΚ 61100 Κιλκίς

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17,ΤΚ 61100 Κιλκίς

Για την Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Από την Ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr) επιλέξτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες
  • Στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγετε πάνω δεξιά Είσοδος στις Υπηρεσίες και συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet.
  • Στη καρτέλα «ΤΜΗΜΑ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» επιλέξτε την «ΣΟΧ 1/2022 – ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Δείτε αναλυτικά :
Την ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.pdf) :ΕΔΩ
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (.pdf) : ΕΔΩ
Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (.pdf) : ΕΔΩ
Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ (για την κατηγορία ΤΕ)(.pdf) : ΕΔΩ
Τo ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ (για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ)(.pdf) : ΕΔΩ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΟΧ 1/2022: 
ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window