Γενικά - Επικαιρότητα, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων » (αρ.μελ. ΚΠ 4/2022) με αριθμό Διακήρυξης 2620/06-02-2023, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012081922 2023-02-06. για τα τμήματα 2-3-4-5-8-10-11 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων»,μετά από άγονη διαδικασία.

Μελέτη Τρόφιμα 2022 για 2023-24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ν.4412

espd-request-v2-3

espd-request-v2(11)

espd-request-v2(11)

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window