Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

O Αντιδήμαρχος, προκηρύσσει Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας –υγιεινής & ευπρεπισμού- χημικών υλικών καθαρισμού- απολυμαντικών υλικών κάδων απορριμματοφόρων & υγρών καθαρισμού απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου », Αριθμ. Μελετ. ΚΟΠ. 3/2024

ΟΜΑΔΑ 1 : Υποομάδα α) Ν.Π. Δήμος Κιλκίς

Υποομάδα β) Δομές Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ. Κιλκίς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ

ΟΜΑΔΑ 2 : Σχολική επιτροπή Α΄ Εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΑ 3: Σχολική επιτροπή Β΄ Εκπαίδευσης

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

espd-request-v2-10

espd-request-v2(6)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window