Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

(Φορτηγών και Απορριμματοφόρων)

Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 6
102 Δήμος Κιλκίς Κιλκίς

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο) 8 μήνες 1
103 Δήμος Κιλκίς

 

Κιλκίς

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Καλαθοφόρο όχημα) 8 μήνες 1
104 Δήμος Κιλκίς

 

Κιλκίς

 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 μήνες 18

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/06/2024 έως 17/06/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ2_2024_ΨΩ72ΩΕΧ-3Β0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ2_2024_9ΡΖΙΩΕΧ-ΝΕ2

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window