Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

O Αντιδήμαρχος, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την Εργασία:«Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς των ετών 2024, 2025 και 2026», Αριθμός Μελέτης: ΤΟΑ 1/2024, ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( Ομάδες Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ)

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ TOA 1 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛ. ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 2024-2026

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

espd-request-v2-11

espd-request-v2(7)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window