Προκηρύξεις - Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

Η Αντιδήμαρχος, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024, αριθμ. μελ. ΚΟΠ 30/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023-2024

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023-2024-1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

espd-request-v2-8

espd-request-v2(4)

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window