Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Κιλκίς Ανακοινώνει :

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την επικουρία του Δημάρχου Κιλκίς (στην ιεραρχική εξάρτηση του οποίου θα υπόκειται), για άσκηση επιτελικών καθηκόντων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και διατύπωση εξειδικευμένης γνώμης σε θέματα  διαχείρισης τεχνικών έργων καθώς και σε θέματα Διοίκησης και Ανάπτυξης, παροχή υπηρεσιών σε διοικητικά θέματα (μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους) για τη διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στο τομέα της δραστηριότητάς τους.
Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά:
• Για την παροχή υπηρεσιών, προγραμματισμού και σχεδιασμού έργων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Για την παροχή υπηρεσιών, υλοποίησης τεχνικών έργων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Για την παροχή κάθε μορφής υποστήριξης σε θέματα αρμοδιότητας των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Για θέματα εν γένει δράσεων του Δήμου Κιλκίς, καθώς και υποστήριξης ωφέλιμων, για την κοινωνία, συνεργασιών.
• Σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, σχετικό με τα παραπάνω ή σύμφωνα με τις γνώσεις του, λάβει εντολή από το Δήμαρχο

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΔΩ  (.pdf)

Δείτε την Περίληψη της  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΔΩ  (.pdf)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window