Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

Ανακοινώνει

 

            Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 120/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 13.09.2020, για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, συνολικά τριών (03) ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Σύμβασης

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

3

Έως 13.09.2020

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας, θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος από 10.06.2020 έως 13.09.2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),
  • να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κιλκίς με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 05.06.2020 έως και 08.06.2020 και ώρα 24:00. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

ye-covid.kilkis@dhmoskilkis.gr

τηλ. επικοινωνίας: 23410 75234 – 235), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε μία τοπική εφημερίδα και στη διαύγεια για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΑΙΤΗΣΗ

3. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window