Γενικά - Επικαιρότητα|

Σύμφωνα με τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011) και συγκεκριμένα της παρ. β) του άρθρου 6, σύμφωνα με το οποίο, η ΡΑΕ αποστέλλει ηλεκτρονικά στους Δήμους, τον πίνακα των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ στον κύκλο υποβολής Ιουνίου 2012, προκειμένου οι Δήμοι να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των δημοτών τους.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της ΡΑΕ σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης των αιτήσεων και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι Αιτήσεις και οι Αιτήσεις Τροποποίησης, Αδειών Παραγωγής Ενέργειας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window