Γενικά - Επικαιρότητα|


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 
2 / 2011

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

1.        
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.        
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010” Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

3.        
Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ
66/Α΄/31-3-2011)”Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών”.

4.        
Την υπ αριθμ.22747/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής
της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006,(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα,ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,σύμφωνα με το
αριθ.οικ.23007/13-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα”΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα”.

5.        
Την υπ΄ αριθμ. 324/11-10-2011 απόφαση Δ.Σ. Κιλκίς.

6.        
Την υπ΄ αριθμ. 8377/11-10-2011 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

7.        
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλκίς (ΦΕΚ
259/τ.Β/7-11-2011).

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων και Καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς

Δείτε συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window