Γενικά - Επικαιρότητα|

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 168/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς
που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 5791/09.06.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο
(2) μηνών:
1. Είκοσι τεσσάρων (24) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων
2. ‘Έξι (6) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Απορριμματοφόρων Ανακύκλωσης,
για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που
εδρεύει στο Κιλκίς.

Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window